10 lat doświadczenia w szkoleniach
i doradztwie biznesowym

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – szkolenia na magazyniera” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie, w partnerstwie z o3 Paweł Szkudlarek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz kwalifikacji zawodowych

Cel projektu to aktywizacja zawodowo-edukacyjna oraz podniesienie u 50 osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, dostępu do zatrudnienia. Wsparcie obejmuje identyfikację potrzeb uczestników, trening pracy, szkolenia na magazyniera z kursem I WJO, zakończonych egzaminem zewnętrznym UDT, 3 miesięczne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

DORADZTWO ZAWODOWE I TRENINGI PRACY

Uczestnicy przejdą przez PROGRAM WSPARCIA KARIERY, w celu przygotowania ich do skutecznego wejścia na rynek pracy oraz mobilizacji do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania na nim.

Przeprowadzone zostaną  trzy 2-godz. sesje indywidualne.

Zostanie przeprowadzona identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz zdiagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego. Uczestnik będzie poddany audytowi osobowości metodą INSIGHTS DISCOVERY.

 

Uczestnicy wezmą również udział w treningu pracy - 4 spotkania x 6 godz. dydaktycznych.

Tematyka: opracowanie CV i listu motywacyjnego, metody poszukiwania pracy, asertywność, komunikacja, kodeks pracy, zagrożenia.

SZKOLENIA I EGZAMINY

Szkolenie Magazynier z kursem I WJO trwać będzie 96 godz. – 12 spotkań x 8 godz. Prowadzone będzie zgodnie z programem zatwierdzonym przez UDT:

 

- typy stosowanych wózków jezdniowych - 6 h

- budowa wózka - 6 h

- czynności kierowcy przy obsłudze wózków - 6h

- czynności kierowcy w czasie pracy z wózkami - 6h

- ładunkoznawstwo - 6 h

- bhp - 6 h

- praktyczna nauka jazdy - 20 h

- dozór techniczny - 6h

- funkcjonowanie gospodarki magazynowej - 8h

- logistyka firm - 8 h

- sposoby i zasady magazynowania oraz ewidencjonowania wszelkich ładunków i towarów - 6 h

- obowiązki na stanowisku magazyniera - 7 h

- obsługa programów magazynowych - 8 h

- ppoż, zasady udzielania pierwszej pomocy - 8

 

Szkolenie zakończone zostanie  egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

STAŻE

Dla wszystkich uczestników projektu zostanie zorganizowany staż zawodowy trwający 3 miesiące. Staże odbędą się  w firmach i na stanowiskach zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami. Staże trwać będą min. 7 godz.dziennie. Stażysta będzie prowadzić dziennik stażu z opisem codziennych czynności. Każdemu stażyście zostanie przydzielony opiekun, którego zadaniem będzie nadzór i kierowanie pracami stażysty.

 

W trakcie odbywania stażu uczestnikom przysługuje stypendium stażowe.

ZATRUDNIENIE

Przez 3 miesiące każdy z uczestników będzie objęty opieką pośrednika pracy. Zadanie pośrednika będzie znalezienie miejsc pracy dla uczestników inicjowanie i organizacja ich spotkań z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Efektem końcowym projektu będzie zatrudnienie min. 20 osób, które ukończyły ścieżkę wsparcia.

 

Okres realizacji projektu: 01 lutego 2018 r. – 31 lipca 2019 r.

REKRUTACJA

Projekt skierowany jest do 50 osób, które musza spełniać następujące warunki:

- miejsce zamieszkania na terenie woj. zachodniopomorskiego, w jednej z niżej wymienionych gmin, należącej do strefy SSW:

- ukończony 30 rok życia

- posiadanie statusu osoby biernej zawodowo (oświadczenie)

25 miejsc zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami

30 miejsc zarezerwowano dla kobiet

Jedna osoba może należeć do kilku grup.

Procedura rekrutacji:

1.      1. Złożenie formularza rekrutacyjnego – osobiście, mailowo, listownie lub za pomocą poniższego formularza wraz z wymaganymi załącznikami:

a.       Kopia  aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy

        2. Rozmowa z doradcą zawodowym – ocena potrzeby uczestnictwa w projekcie i motywacji do podjęcia zatrudnienia.

Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.06.05.00-32-K116/17

Wartość projektu: 673.234,36 zł                                                                      

KONTAKT

Dane mapy
Dane do Mapy ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Dane mapyDane do Mapy ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Dane do Mapy ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelita
5 km 

Zapraszamy do kontaktu

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przedstawioną ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez email wskazany poniżej.


o3 Szkolenia Kursy Doradztwo Paweł Szkudlarek

pawel.szkudlarek@o3.edu.pl

+48 798 752 646

NIP: 8561798169

REGON: 321483352


Adres siedziby:

ul. Słowiańska 6/2

72-100 Goleniów

Adres biura:

ul. Tarczyńskiego 4/2

70-387 Szczecin

CREATED BY APOLLO WEB STUDIO

facebook_page_plugin